Adatvédelmi tájékoztató

A Pingalló Titkai (továbbiakban: Adatkezelő) személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjti és kezeli. Online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással ad át. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Továbbá a szolgáltató hírlevél feliratkozóknak DM levelet önkéntes hozzájárulásuk esetén küld.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
A személyes adatok törlését az info@pingallotitkai.hu címen lehet kérni.

Az adatkezelő neve: Blazsek Anita E.V.

Az adatkezelő címe: 2049, Diósd, Jolán u. 33.

Az adatkezelő elérhetősége: 06-20 5564704

info@pingallotitkai.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Regisztrált felhasználók:

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– A Pingalló Titkai webáruház munkatársai.

– Külső szállítmányozó .

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően a jogszabályban előírtak szerint törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Hírlevél, DM küldemények:

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, idõpont.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye: A személyes adatokat az adatkezelõ munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről, az üzenetben lévő linkre kattintva. Ebben az esetben az Adatkezlő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevõje – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevõ személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelõen, annak visszavonásáig kezelhetõ, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy elõzetes hozzájárulásával adható át.

Facebook:

Kezelt adatok köre: az érintettek Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

Adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

Adatkezelés idõtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezelésérõl, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

Adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés idõtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetõségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (https://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

A tájékoztató elkészítése során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (fõképp a 13/A. §-a)
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl (kifejezetten a 155.§-a)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

Az Adatkezelõ a fent megnevezett adatgyûjtési tevékenységet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  (NAIH) elektronikus úton bejelentette, 2018. 02. 01-én. Az előzőleg megnevezett Szervezet 2018. 02.23-án a bejelentés alapján NAIH-140176/2018.nyilvántartási számon nyilvántartásba vette. – folyamatban van